Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer

 

Informatie

Ondanks alle aandacht die aan de ontwikkeling van de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (hierna "het Voedselagentschap" genoemd) werd besteed, blijft de mogelijkheid bestaan dat bepaalde fouten aan de beheerders van de website zijn ontsnapt. Het Voedselagentschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke fouten. Bij een gedetailleerde foutmelding, zal binnen de 30 dagen na ontvangst van de foutmelding tot de verbetering worden overgegaan.

Wetteksten zijn enkel ter informatie opgenomen; zij creëren geen andere rechten of plichten dan deze die voortvloeien uit de wettelijk aangenomen en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde wetteksten.

 

Snelkoppelingen en verwijzingen

De website van het Voedselagentschap bevat snelkoppelingen naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze snelkoppelingen en informatiebronnen worden u enkel ter informatie ter beschikking gesteld.

Indien u vanop uw eigen website snelkoppelingen wilt creëren naar andere bladzijden dan naar de site van het Voedselagentschap, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster, die u zo snel mogelijk over de toelaatbaarheid hiervan zal informeren.

   

Copyright

Het is enkel voor niet-commerciële doeleinden en mits bronvermelding toegelaten om informatie van de website van het Voedselagentschap te reproduceren. Hetzelfde geldt voor het overnemen van elektronische adressen.

Elke niet-aangevraagde toezending, in welke vorm ook, van een bericht aan meer dan 10 personen of diensten aan de hand van een elektronisch adres dat op de site voorkomt, is eveneens verboden, tenzij mits een expliciet geschreven toestemming. Richt uw vraag om toestemming aan de webmaster.

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die voormelde voorschriften niet naleeft, kan worden gevraagd om de Belgische federale administraties volledig te vergoeden wegens oneigenlijk gebruik, met name alle kosten voor het verwerken van de e-mail, het vaststellen van de identiteit van de afzender en de eventuele gerechtelijke vervolging.

   

Privacy

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het privacybeleid van het FAVV.

De gegevens die wij per e-mail van u ontvangen, zijn alleen bedoeld om uw vraag om informatie te beantwoorden. U hebt het recht die gegevens te raadplegen en zo nodig te laten aanpassen. Neem daarvoor contact op met onze Data Protection Officer (DPO).

Bij de raadpleging van deze website kunnen op sommige plaatsen 'cookies' worden gebruikt. Nergens op deze website worden echter cookies gebruikt waardoor u als gebruiker kan worden geïdentificeerd.

Meer info vindt u in ons cookiebeleid.