Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Open data

Image
Logo open data

Het FAVV stelt een aantal lijsten met data in Open Dataformaat (CSV) ter beschikking. Open data zijn openbare, niet persoonsgebonden gegevens die in een machinaal leesbaar formaat worden aangeboden en gratis te hergebruiken zijn, zowel voor commercieel als niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat de gebruiker de bron en de datum van laatste bijwerking vermeldt. De inhoud van de hergebruikte informatie mag niet misleidend zijn. In het bijzonder mag deze inhoud geen aanleiding geven tot de veronderstelling dat de gebruiker verbonden is met, de steun heeft van, goedgekeurd is door of een officieel statuut heeft verkregen van het FAVV.

Bij niet-naleving van de hierboven vernoemde voorwaarden wordt de toestemming tot hergebruik automatisch herroepen zolang deze voorwaarden niet in hun geheel worden gerespecteerd..

We nodigen iedereen uit om met onze datasets aan de slag te gaan!


Lijst Smiley’s

De lijst van Smileys geeft een lijst van alle bedrijven die op dit ogenblik een smiley hebben. De smiley is een zelfklever die aantoont dat het bedrijf een geloofwaardig systeem van hygiëne toepast.
 

Lijst Smiley’s 


Lijst operatoren

De lijst operatoren geeft een lijst van alle ondernemingen en vestigingen die geregistreerd zijn bij het FAVV, en die op dit ogenblik een registratie, een erkenning of een toelating hebben. De operatoren worden gegeven met hun activiteitencode (PAP-code) en hun erkennings/toelatingsnummer.
 

Lijst operatoren 


Codelijst FAVV activiteiten

De codelijst FAVV activiteiten geeft een lijst van de activiteitencodes die het FAVV gebruikt (PAP codes). Deze codes zijn ingedeeld volgens Plaats/Activiteit/Product, en vermelden eveneens de gelinkte erkenningscodes. Deze lijst is te gebruiken in combinatie met de lijst operatoren.
 

Lijst FAVV activiteiten Het FAVV stelt deze gegevens kosteloos ter beschikking voor hergebruik. Het hergebruik gebeurt volledig op eigen risico en het FAVV kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvolledigheden en gebreken in deze informatie. Het FAVV kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies geleden door derden die door het hergebruik wordt veroorzaakt.

De specifieke modaliteiten hieromtrent staan beschreven in de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie hetgeen de omzetting is van de richtlijn 2013/37/EU van het Europees parlement en de raad van 26 juni 2013 tot wijziging van richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie.