Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Cartografie en lijst van de processen

De onderstaande cartografie is het resultaat van een verdere procesoptimalisatie, via een globale aanpak, binnen het favv. De organisatie had snel na de opstart in 2002 gekozen voor een nieuwe aanpak in zijn werkwijze en herzag al zijn activiteiten/processen in een BPR project (Food@work) dat van 2003 tot 2006 liep. In het businessplan 2006-2008 werd een high level activiteitenmodel uitgetekend en werd het kernproces van het favv gedefinieerd. De kerngedachte, een globale aanpak over alle entiteiten van de organisatie heen, blijft gepromoot en onze stelligste overtuiging.

Onder proces wordt verstaan een geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende activiteiten dat input gebruikt om een beoogd resultaat te leveren (ISO 9001). De cartografie van de processen biedt een globaal zicht op de werking van de organisatie en maakt het mogelijk om de hoofdactiviteiten te identificeren die worden ingesteld om te voldoen aan de klantenbehoeften.

Er worden drie procestypes onderscheiden.

De strategische processen of stuurprocessen hebben tot doel om de operationele activiteiten te plannen, te organiseren, te evalueren en te corrigeren.

Het betreft het beheren van de risicoanalyse, het beheren van het beleid en het businessplan en het beheren van de belanghebbenden. Dit zijn personen of instanties die een rechtstreeks, maatschappelijk, financieel of ander belang hebben bij de prestatie of het succes van het favv, of waarvan hun werking een invloed of gevolg heeft op de organisatie. Worden beschouwd als belanghebbenden in de processen van het favv: de sectororganisaties, de beroepsorganisaties, de consumentenorganisaties, de burgers, de overheid, de personeelsleden, de vakbonden, de derde landen, de voogdijminister, de regering, het management, de onderaannemers en de leveranciers.

Er worden vervolgens zes grote gehelen van operationele processen onderscheiden die tot doel hebben te voldoen aan de behoeften van onze klanten:

  • beheren van operationele regelgeving en normen;
  • beheren van het in kaart brengen van alle actoren in de voedselketen en van de controleprocessen;
  • beheren van het ter beschikking stellen van hulpmiddelen en diensten;
  • beheren van de communicatie met, het rapporteren aan en het informeren van de belanghebbenden;
  • beheren van de incidentenvoorbereiding en -beheersing;
  • beheren van het sanitair beleid van dieren en planten.

Het gaat hier om activiteiten die de kern van het werk van het favv vormen en die verschillende soorten producten of diensten zullen genereren (outputs, weergegeven rechts in het onderstaand procesmodel).

De ondersteunende processen leveren de noodzakelijke middelen voor de verwezenlijking van de operationele processen.

De cartografie van de processen legt dus de nadruk op de doelmatigheid van de activiteiten van de organisatie en de bezorgdheid van het Agentschap om te beantwoorden aan de behoeften en aan de verwachtingen van de klanten door producten en diensten.
 

Cartografie (PDF)

Image
Cartografie