Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Multi Annual National Control Plan (MANCP)

De controleverordening (verordening (EU) 2017/625) bepaalt dat de bevoegde autoriteiten officiële controles moeten verrichten op basis van een meerjarig nationaal controleplan (MANCP – Multi Annual National Control Plan). Het MANCP is een beschrijving van de strategie van een lidstaat (voor een bepaalde periode) om een efficiënte uitwerking van de controle en handhaving op de naleving van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving, en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen door operatoren te garanderen. Het bevat o.a. een beschrijving van de bevoegde autoriteiten, de algemene organisatie en het beheer van de officiële controles, en de verschillende controlesystemen.

Image
Vlag Belgi¨en Vlag Italië

Workshop Heads of Agencies
Measuring Outcome
Brussels, 3-4/04/2014

Momenteel is er geen “single body” (“één instantie”, zoals voorzien in artikel 109 van de controleverordening) aangewezen voor België. Het FAVV vervult een centrale en coördinerende rol met betrekking tot het MANCP, zonder echter de verantwoordelijkheden op zich te nemen die verbonden zijn met die “single body”. Tot nu toe werd het MANCP opgemaakt door het FAVV en dit in nauwe samenwerking met de andere betrokken overheden. Wat het FAVV betreft, is de tijdsduur van het MANCP dezelfde als die van het businessplan van de gedelegeerd bestuurder van het FAVV. Op deze manier zijn de strategische en operationele doelstellingen van het FAVV verbonden aan deze van het MANCP.

Het eerste MANCP van België (2006-2008) was volledig elektronisch van vorm. De volgende MANCP’s werden omwille van de leesbaarheid en transparantie opgemaakt in boekvorm.
Van het 
tweede  MANCP (2009-2011) bestaat een Nederlandstalige, een Franstalige en een Duitstalige versie. Er is eveneens een Engelstalige samenvatting beschikbaar die de belangrijkste operationele aspecten van dit MANCP beschrijft: Risk-based controls & the MANCP (2009-2011) : approach of the Belgian Federal Agency for the Safety of the Food Chain.

Het derde MANCP (2012-2014) en het vierde MANCP (2015-2017) zijn beschikbaar in een Nederlandstalige en Franstalige versie. Er is eveneens een Engelstalige versie van het vierde MANCP. Het vijfde MANCP, dat beschikbaar is in een Nederlandstalige en een Franstalige versie, is geldig in de periode 2018-2020.

Jaarlijks moet aan de Europese Commissie een voortgangsrapport over het MANCP worden gestuurd. Voor het FAVV is er informatie over de resultaten van de officiële controles terug te vinden in zijn activiteitenverslagen. Daarnaast wordt in het Raadgevend Comité van het FAVV periodiek zijn meerjarig analyseprogramma gepresenteerd, alsook de resultaten van zijn controleplan.

Lidstaten moeten regels vastleggen voor de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op de controleverordening en alle noodzakelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat die sancties worden toegepast. Deze sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend zijn.