Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Multi Annual National Control Plan (MANCP)

Sancties die van toepassing zijn op inbreuken op de controleverordening

De controleverordening is van toepassing op de officiële controles op de naleving van de op Unieniveau of door de lidstaten ter uitvoering van Uniewetgeving vastgestelde regels op onderstaande gebieden die gedeeltelijk of niet binnen de bevoegdheden van het FAVV vallen. De overeenkomstige sancties zijn dan ook terug te vinden per domein*:

 1. levensmiddelen en voedselveiligheid, integriteit en heilzaamheid in elk stadium van de productie, verwerking en distributie van levensmiddelen, met inbegrip van voorschriften om eerlijke handelspraktijken te waarborgen, de belangen van de consument te beschermen en consumenten te informeren, alsook betreffende de vervaardiging en het gebruik van materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen
       - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
 2. doelbewuste introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) met het oog op de productie van levensmiddelen en diervoeders
 3. diervoeders en de veiligheid van diervoeders, in elk stadium van de productie, verwerking en distributie van diervoeders en het gebruik van diervoeders, met inbegrip van voorschriften om eerlijke handelspraktijken te waarborgen, de gezondheid en de belangen van de consument te beschermen en consumenten te informeren
       - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
 4. diergezondheidsvoorschriften
       - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
 5. voorkoming en minimalisering van de risico's voor de gezondheid van mensen en dieren als gevolg van dierlijke bijproducten en daarvan afgeleide producten
       - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
 6. dierenwelzijnsvoorschriften
       - Departement Omgeving
       - Leefmilieu Brussel
 7. beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten
       - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
       - Agentschap Landbouw en Zeevisserij
 8. voorschriften voor het in de handel brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het duurzaam gebruik van pesticiden, met uitzondering van apparatuur voor de toepassing van pesticiden
       - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
       - Agentschap Landbouw en Zeevisserij
 9. biologische productie en etikettering van biologische producten
       - Agentschap Landbouw en Zeevisserij
       - SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
 10. gebruik en etikettering van beschermde oorsprongsbenamingen, beschermede geografische aanduidingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten
    - Agentschap Landbouw en Zeevisserij

* Voor die domeinen of delen ervan die niet binnen de bevoegdheden van het FAVV vallen, is het FAVV niet verantwoordelijk voor de volledigheid en correctheid van de hierboven opgenomen sancties.

Vond u deze informatie nuttig?

Answer