Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Registreer en/of wijzig uw activiteiten

Inleiding

Een operator die in België actief is in de voedselketen mag geen enkele activiteit uitoefenen zonder eerst door het FAVV geregistreerd, erkend of toegelaten te zijn.

Op basis van het risico, gelinkt aan deze activiteit, is een erkenning, toelating of registratie vereist.

Een erkenning betreft een activiteit met een hoog risico voor de voedselveiligheid. Een administratief onderzoek en een voorafgaand bezoek zijn noodzakelijk voordat de erkenning wordt verleend.

Een toelating heeft betrekking op een activiteit met een middelhoog risico voor de voedselveiligheid. Een administratief onderzoek, en zo nodig een voorafgaand bezoek, is vereist voordat de toelating wordt verleend.

Een registratie betreft een activiteit met een laag risico voor de voedselveiligheid. Een kennisgeving is vereist voordat de registratie wordt verleend.

Hieronder vindt u de wetgeving met betrekking tot de aanvragen die moeten worden ingediend om deze activiteiten uit te voeren, hoe deze aanvragen kunnen worden ingediend en de bijzonderheden van elke activiteit.

 

Wetgeving en omzendbrieven

K.B. van 16/01/2006 (PDF) (B.S. van 02/03/2006) tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV.
Inleiding tot het K.B. van 16/01/2006
(Nummer NUMAC - 2005023114 – om de gecoördineerde versie te raadplegen)

K.B. van 08/08/2008 (PDF) (B.S. van 22/09/2008) tot vaststelling van de bijzondere modaliteiten voor een melding met het oog op registratie of een aanvraag voor toelating en/of erkenning bij het FAVV.
BijlageModel aanvraagformulier voor registratie, toelating en/of erkenning
(Nummer NUMAC - 2008018234 – om de gecoördineerde versie te raadplegen

Omzendbrief betreffende scholen voor slagerij (PCCB/S3/574427)

Omzendbrief van 11/01/2013 (PDF)
betreffende de door het FAVV verleende erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties.
- Bijlage 1 (PDF) Activiteiten die het voorwerp uitmaken van een erkenning, toelating of registratie door het Agentschap.
- Bijlage 2 (PDF) Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een erkenning door het Agentschap.
- Bijlage 3 (PDF) Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap.

 

Registreer en/of wijzig uw activiteiten

Hieronder vindt u verschillende informatie om te bepalen welke activiteiten worden aangeboden en vooraf moeten worden aangevraagd om deze te kunnen uitvoeren.

WAARSCHUWING: Deze aanvraag stelt u niet vrij van de wettelijke verplichtingen buiten de bevoegdheid van het FAVV, zoals BTW, KBO, RSZ, enz.

Activiteitenlijst FAVV
Deze lijst bevat de details van de activiteiten van het FAVV, hun beschrijvingen en de codes (PL: plaats - AC: activiteit - PR: product) die op uw aanvraagformulier moeten worden vermeld. Door een selectie te maken op basis van filters kunt u een overzicht krijgen van de mogelijke activiteiten die u zoekt

Activiteitenfiches
De activiteitenfiches geven een gedetailleerde beschrijving en definitie van elke activiteit en de bijkomende informatie die daarop betrekking heeft (code, sector, verplichte en impliciete activiteiten, sectorgids, vereiste documenten die nodig zijn op het moment van de aanvraag, enz.).

Aanvraag tot goedkeuring van grondplannen door de operatoren bij de LCE
Voor bepaalde activiteiten, onderworpen aan een toelating, en voor activiteiten onderworpen aan een erkenning moeten grondplannen van de inrichting ter goedkeuring worden voorgelegd.

Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning
U dient dit aanvraagformulier in te vullen om uw toekomstige activiteiten aan te geven en/of uitgeoefende activiteiten en contactgegevens (voor VVZRL bv.) te wijzigen.

Voorwaarden voor erkenning en toelating
Voor activiteiten waarvoor een erkenning of toelating nodig is, geeft deze pagina een overzicht van de aanvullende informatie die in de aanvraag moet worden opgenomen en de specifieke wettelijke vereisten die specifiek zijn voor de activiteit.

FAQ "Erkenningen, toelatingen en registraties

 

Verdere stappen

Algemeen:
Aanvraag tot goedkeuring van grondplannen door de operatoren bij de LCE: u kunt uw grondplannen ter goedkeuring voorleggen aan de bevoegde afdeling van uw LCE.

Verkoop of levering van levensmiddelen aan de eindverbruiker (B2C) :
Verplichting tot het afficheren van het attest van de toelating of de registratie voor instellingen die zich bezighouden met de verkoop of levering van levensmiddelen aan de eindverbruiker (B2C).