Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Erkennings- en toelatingsvoorwaarden

De pagina’s “Erkenningsvoorwaarden” en “Toelatingsvoorwaarden” voor de inrichtingen opgenomen in de bijlagen II en III van het koninklijk besluit van 16/01/2006 bieden aan de kandidaat-operatoren een richtinggevend kader die toelaten de aanvraag te vergemakkelijken.

In uitvoering van artikel 4 § 3. van genoemd koninklijk besluit wordt tevens een overzicht gegeven van de bijkomende informatie die per type van inrichting bij de aanvraag dient verstrekt te worden.

Per type inrichting wordt tevens een overzicht van de belangrijkste “verticale” wettelijke voorschiften van toepassing voor de sector. De opgenomen teksten zijn louter indicatief en richtingaangevend en vervangen geenszins het wettelijke kader.

Erkenningsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden